Програм Јединствене Руске Странке

Преузети документ ovde

Садржај Програма:

I Очување националног идентитета

II Привреда и пољопривреда

III Економија

IV Пензиони систем

V Социјална заштита

VI Екологија и заштита животне средине

VII Рурални развој

VIII Локалне заједнице

IX Саобраћај

X Здравство

XI Наука, култура и образовање

XII Међународна сарадња

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Јединствена Руска странка је политичка странка слободно и добровољно удружених грађана, која делује на подручју Републике Србије у складу са својим Програмом, Статутом и условима утврђеним законом, основана ради представљања и заступања интереса Руске националне мањине и остваривања политичких циљева демократским путем, изражавањем воље грађана и учешћем на изборима. Наш циљ је окупљање чланова Руске националне мањине и симпатизерa на спровођењу и подржавање њихових тежњи за оснивањем институција и удружења којим је заједнички циљ очување националног идентитета. Јединствена Руска странка се залаже за пуну примену Уставом и законом зајамчених права националних мањина, и то:

 • на изражавање, чување, неговање, развијање и јавно испољавање националне и етничке, културне и верске посебности;
 • на слободну употребу свог језика и писма;
 • на употребу националних симбола на јавним местима;
 • на школовање на свом језику у државним установама;
 • да сопствено име и презиме користе на свом језику;
 • да у срединама са значајном мањинском популацијом државни органи воде поступак и на језику националне мањине која чини значајни део популације;
 • да у срединама са значајном мањинском популацијом традиционални локални називи,
  имена улица и насеља, као и топографске ознаке буду исписани на језику мањине;
 • на одговарајућу заступљеност у јавним службама, органима државне власти и локалне самоуправе;
 • на потпуно и непристрасно информисање на свом језику, укључујући право на изражавање, примање, слање и размену информација и идеја, -на оснивање сопствених средстава јавног информисања.

Јединствена Руска странка ће у намери да активно допринесе остваривању колективних права националних мањина пружити подршку оснивању просветних и културних организација и удружења националних мањина. Државни органи Републике Србије морају створити све претпоставке за пуно остваривање свих законом утврђених надлежности националних савета мањинских етничких заједница. Јединствена Руска странка подржава право националних мањина да остварују несметане везе и да сарађују са својим сународницима који су ван територије Републике Србије. Јединствена Руска странка ће иницирати и подржати доношење мера за унапређење пуне и ефективне равноправности између припадника националне мањине и оних који припадају већини, у свим областима економског, социјалног, политичког и културног живота. Сви чланови Јединствене Руске странке ће својим радом активно допринети остварењу права припадника мањинских националних заједница, да промовишу дух заједништва, толеранције, узајамног поштовања, разумевања и сарадње међу припадницима свих националних заједница који живе на подручју Републике Србије. Да бисмо имали државу на коју ће бити поносни сви народи који у њој живе, морамо створити државу која ће подједнако уважавати све своје грађане и старати се са подједнаком бригом о националним и верским правима свих. Само таквим односом, етничка разноликост Србије, као њена предност и недовољно препознат и искоришћен друштвени потенцијал, може да се у пуној мери искористи за снажење привредних, политичких и културних веза са земљама региона, Европе и света.

I ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Наш циљ је окупљање чланова Руске националне мањине и симпатизера на спровођењу и подржавање њихових тежњи за оснивањем институција и удружења којим је заједнички циљ очување националног идентитета. У очувању националног идентитета Руса који живе у Србији, програм Јединствене Руске странке базира се на следећем:

 1. Добри односи Србије са Русијом. Јединствена Руска странке сматра да је у очувању националног идентитета најбитнија сарадња Србије са Русијом. Посебно је важна међусобна сарадња институција културе и образовања ових држава. Јединствена Руска странке ће своје активности усмерити да Руси у Србији буду та снага која ће поправљати срушене и градити нове мостове пријатељства између две државе.

 2. Пуна равноправност припадника Руске националне мањине са осталим грађанима. Јединствена Руска странке се залаже за потпуно спровођење слободе вероисповјести, за остваривање принципа секуларне државе и за поштовање аутономије цркава.

 3. Право на употребу Руског језика и писма. Јединствена Руска странке придаје посебан значај обезбеђивању могућности широког коришћења руског језика и писма у јавном животу.

 4. Сарадња са националним мањинама које живе у Србији. Јединствена Руска странке сматра да је мултикултуралност, мултинационалност и мултиконфесионалноаст велики ресурс и огромно богатство које Србија поседује. Јединствена Руска странке се залаже за сарадњу између националних заједница јер сматра да та сарадња стимулативно делује за сваку заједницу у одржавању сопственог националног идентитета.

II ПРИВРЕДА И ПОЉОПРИВРЕДА

Јединствена Руска странке се залаже за свеобухватније укидање административних препрека за пословање. Неопходно је спровести административну реформу тако да се све процедуре и администрација учине једноставним и практичним. Уколико желимо запошљавање и раст, инвеститори морају имати јасна правила и услове пословања, ниске порезе и трошкове, јасне административне процедуре и једноставно добијање дозвола за пословање. Отварање и затварање предузећа мора бити брзо и јефтино, како у новцу, тако и у времену. Стечајни поступак мора да траје кратко, а повериоци се морају заштити како би се отклонили пословни ризици. Желимо да отклонимо или смањимо следеће административне препреке у пословању:

 1. велики број потребних докумената за добијање разних дозвола;
 2. вођење непотребних административних процедура и дуг временски период за њихову обраду од стране органа власти;
 3. широку распрострањеност шалтерских процедура уместо електронске управе;
 4. непостојање координације међу државним органима (обавеза достављања истог документа на више места.;
 5. нефлексибилност рада администрације;
 6. наплату високих такси и накнада за услуге администрације.

Да би се привредни живот несметано одвијао потребно је преиспитати наведене административне процедуре. Сматрамо да постоји велики простор за њено даље укидање, те да бирократија и даље гуши привреду непотребним препрекама које непродуктивно троше време и новац. Велики број застарелих и непотребних процедура треба укинути, а преостале морају да се поједноставе и дигитализују. Треба значајно скратити рокове у којима су административни органи дужни да обаве свој посао. Смањивање процедуралних и административних баријера, као и уопште дерегулација привредних токова је значајан фактор и у борби против корупције јер се тиме смањује или укида могућност злоупотреба. Посебна пажња се мора посветити реформи у два кључна сектора: пореским процедурама и издавању грађевинских дозвола. Пореске процедуре морају бити јасне и једноставне, а њихово спровођење брзо и јефтино. Грађевинске дозволе се морају издавати брзо, а трошкови који настају приликом њиховог добијања морају бити ниски. Ове промене ће олакшати пословање постојећим предузећима, као и стварање нових, што ће, уз остале реформе које предлажемо, допринети привредном развоју и отварању нових радних места. Залажемо се за смањивање пореза за малу привреду и за транспарентније јавне набавке, што би олакшало малим фирмама да повећају присутност у овом сегменту. Затвореност привреде, висока инфлација, курсне неизвесности, корупција и криминал, само су неки од фактора спорог и неодрживог развоја приватног сектора.

Владавина права, поштовање закона, транспарентне јавне набавке, отварање привреде, неки су од одговора који би омогућили боље привредно окружење које може да створи нова радна места у приватном сектору. Потребно је смањити огромна задуживања државе и смањити порезе за обичне грађане. Наша странка се залаже за реформу пореског система која би довела до смањивања пореза за људе са најнижим примањима, јер желимо да живимо у држави која води рачуна о својим најсиромашнијим грађанима. Један од начина на који се ово може постићи је увећање пореских обавеза богатијим грађанима, и значајно спуштање границе за порезе на годишња лична примања, уз благо снижење стопе опорезивања. Потребно је такође појачати контролу избегавања плаћања пореза. Имамо систем који омогућава богаташима да увећавају своја богатства и да у потпуности избегавају плаћање пореза на богатство. Залажемо се за увођење већег реда на тржишту комерцијалних кредита за грађане, кроз даљу примену мера које би укинуле везивање банкарских кредита за стране валуте и изложеност грађана неприхватљивим курсним ризицима, посебно кад су у питању стамбени кредити подигнути у швајцарским францима за које се залажемо да НБС по убрзаном поступку реши ово питање конверзијом ових кредита у динаре по курсу на да закључивања уговора о стамбеном кредиту. Заложићемо се да се скрате бирократске препреке везане за обавезе државе према пољопривредним произвођачи и инсистирати на поједностављењу ових процеса. У нашој земљи постоје идеални услови за развој пољопривреде и производњу органске хране. Имамо индустријске паркове, индустријске зоне, па не би требало да буде проблем да имамо и зоне за органску производњу, прераду и продају, као и да се један део пољопривредног земљишта намени за органску производњу.

III ЕКОНОМИЈА

Наша економија је изложена огромним притисцима, а економска будућност која је потпуно непредвидива чини Србију не само врло неатрактивном за улагања, већ и непривлачном за живот у свим сегментима. Јединствена Руска странке заступа потребу стабилизације економије кроз даљу и бржу либерализацију трговине и унутрашњег тржишта, пре свега кроз укидање свих врста монополског понашања. Залажемо се за бржу либерализацију трговине са већим делом света, као и брз улазак Србије у Светску Трговинску Организацију. Цене је потребно дерегулисати, а државна и приватна предузећа треба да самостално креирају цене у складу са законом понуде и тражње, а не политичким интересима. Потребно је омогућити слободан проток роба, услуга и капитала у свим секторима привреде где то данас није случај. Не треба да постоје ограничења увоза или извоза било ког производа, осим у изузетним условима. Желимо да подстакнемо запошљавање кроз подстицање приватне иницијативе. Уместо државних интервенција, субвенција и инвестиција, неопходно је омогућити приватним инвеститорима да профитабилно уложе свој новац. Потребни су нам флексибилнији услови за запошљавање и нижи порези на рад како би се смањила висока незапосленост. Желимо одговорну фискалну политику која подразумева значајно смањење јавне потрошње и надлежности државе, уз уравнотежен буџет у вишегодишњем периоду и ефикасно ангажовање јавних ресурса.

IV ПЕНЗИОНИ СИСТЕМ

Наше убеђење је да старији људи заслужују више сигурности и боље пензије. Из тог разлога предлажемо да се изврши модерна реформа пензионог система која би имала за циљ стабилизацију овог система на средњи рок, уз перспективу његовог потпуног финансијског опоравка на дуги рок и потуну социјалну заштиту старих лица. Желимо да се систем усклађивања пензија одреди тако да ће бити у потпуности јасан сваком пензионеру и да буде дугорочно предвидив тако да сви пензионери буду уверени да њихов животни стандард неће заостајати за стандардом запослених.

V СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Социјална примања за угрожене породице морају бити реформисана тако да најугроженије породице добију сигурност да се примања која имају неће преко ноћи смањивати и да ће им омогућити минимум егзистенције. Систем социјалне помоћи мора бити врло једноставан за разумевање, јер ако велики број оних који имају право на подршку то право не остварују због непотребне бирократије, онда је тај систем некористан. Социјалну политику треба потпуно усмерити на угрожене сиромашне појединце и породице уместо на производе и цене. Нови систем би давао и подстицаје грађанима за рационалну потрошњу што би прекинуло тренутну праксу расипања јефтиних субвенционисаних производа. Свака успешна социјална политика почива на јасној идентификацији угрожених. Стога је потребно прећи са постојећег система који субвенционише виталне производе широким слојевима друштва на систем директне новчане помоћи појединцима који су идентификовани као сиромашни и социјално угрожени. Да би идентификација социјално угрожених била успешна, она се осим на висини прихода мора базирати и на вредности имовине. Стога је неопходно увођење социјалних карата као инструмента који јасно показује имовинско стање појединца. Социјална политика треба да омогући да се помоћ упућује само онима којима је она преко потребна, али не сме да охрабрује задржавање заштићеног статуса већ да подстиче лично залагање појединца за промену и побољшање свог стања. Потребно је да нови систем социјалног старања омогући и већу флексибилност да би се олакшао улазак, али и излазак из њега. Према томе, нова социјална политика треба да буде довољно издашна да обезбеди достојанствен живот онима којима је помоћ потребна, али мора да представља само привремену меру помоћи појединцу који је запао у оскудицу док се његово стање не поправи.

VI ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЗИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Природне лепоте Србије, по којима је препознатљива, неопходно је заштити. Јединствена Руска странка промовише и подржава већу повезаност грађана са природном средином кроз образовање, подршку резерватима природе и пројектима очувања природе, заштите изворишта воде и предузимање свих неопходних мера против климатских промена које угрожавају животну средину.

VII РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Јединствена Руска странка ће се залагати за унапређење услова живота у руралним срединама. Верујемо да квалитет живота не сме зависити од тога где грађанин Србије живи и да треба створити услове да живот и у руралним срединама буде бољи, нарочито за младе. Наша политика ће бити да се у малим срединама обезбеде сви неопходни садржаји (домови здравља, школе, телекомуникационе услуге, туристички садржаји), како би се што више младих, незапослених људи вратило и удахнуло нови живот тим срединама. Не треба потцењивати ни село као туристичку дестинацију: бањски туризам, еко туризам, ловни туризам, вински туризам и верски туризам. Посебно ће се водити рачуна да руралне средине остану наша еколошки најчистија подручја, а природне лепоте нетакнуте и очуване.

VIII ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Локалним заједницама је неопходно омогућити да слободно постављају своје сопствене циљеве и приоритете, а потребна флексибилност треба да им се обезбеди тако што ће се део надлежности за ова питања вратити на локални ниво. Локалном становништву је неопходно омогућити више права приликом изјашњавања по питању квалитета здравствених, културних и образовних услуга кроз нови механизам формирања демократских локалних тела за надгледање стања у здравству, култури и образовању.

IX САОБРАЋАЈ

Саобраћај и саобраћајна инфраструктура су уз енергетику, најзначајнији фактор оживљавања производње, инвестирања и отварања нових радних места. Саобраћај, транспорт и саобраћајна инфраструктура су у Србији у лошем стању и заостају за земљама у региону. Јединствена Руска странка ће се залагати за обнављање и интензивнији развој саобраћајне инфраструктуре. Подизање квалитета саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре директно ће утицати на развој индустрије грађевинског материјала, енергетску ефикасност и заштиту животне средине. Локалним властима треба дати више контроле над локалним превозом кроз јачање улоге општина и региона у овој области. Модеран, одржив и приступачан превозни систем је приоритет за нашу странку јер грађани имају право на сигуран, поуздан и приступачан избор саобраћајних решења где год да живе на територији Србије.

X ЗДРАВСТВО

Здравствени систем Србије је недовољно савремен и ефикасан. Наша странка ће се ангажовати да се у здравственом систему створе услови како би се омогућило да се све врсте медицинских услуга пружају пацијентима правовремено и кавлитетно. Право на здравствену заштиту треба омогућити за све грађане тако да се здравствене услуге пружају сваком појединцу, без ограничавања. За највећи број грађана, користећи се принципом солидарности, здравствена заштита мора бити бесплатна. Уважавајући принципе доступности, квалитета и ефикасности, трошкови здравствене заштите морају бити и рационални, да одговарају имовном стању становништва и богатству државе. Промовисаћемо здрав начин живота. Брига о човеку у највећој мери се огледа у здрављу и виталности становништва.

XI КУЛТУРА, НАУКА, ОБРАЗОВАЊЕ

Култура је основни носилац наше духовне и стваралачке посебности у породици светских народа. Јединствена Руска странка се залаже за очување културне баштине Србије, за слободу уметничког стваралаштва и подстицање аматеризма. Наша странка ће настојати да део богате српске културне баштине представимо у Руској федерацији. Наш превасходни ци љ у области културе биће популарисање и очување руске културе и очување националног идентитета руске мањине у Србији. Јединствена Руска странка се залаже за популарисање изучавања руског језика у српским школама и обезбеђивање стипендија за најтелентованије ученике за школовање у Русији. Иницираћемо сарадњу између образовних установа из Србије са образовним установама из Русије. Залажемо се за већа издвајања из буџета за школе и нове форме образовних програма који би допуњавали постојеће. Залажемо се за програм смањивања школарина за студенте, са циљем коначног укидања плаћања школарине. Настојаћемо да се обезбеди бесплатно и високо квалитетно предшколско образовање за сву децу, поједностављење процедуре при остваривању права на дечији додатак, породиљско одсуство и слична права. Јединствена Руска странка снажно подржава улагање у науку и развој модерних технологија. Висина улагања у науку је у директној вези са степеном развоја друштва. Зато ће наша странка посебну пажњу посветити унапређивању квалитета образовања и науке. Имајући у виду историјске заслуге Српске православне цркве и Руске православне цркве у неговању националне свести, залагаћемо се за помоћ у сарадњи између две цркве које су одувек представљале историјску и духовну спону народа коме су кроз векове верно служиле.

XII МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Јединствена Руска странка поставља као приоритет питање интеграција Србије у Евро-Азијске структуре. То подразумева добре односе са свим демократским земљама у свету, уз посебно интензивне односе са Русијом. Јединствена Руска странка се залаже за приступање наше земље Евроазијској економској унији (ЕАУ) и економско савезништво са земљама БРИКС-а. Јединствена Руска странка се залаже за безбедносно-војну сарадњу са Организацијом за колективну безбедност и сарадњу (ОДКБ). Национални интерес је да се води рачуна о стању људских права и демократичности земаља са којима сарађујемо.