Статут Јединствене Руске Странке

Преузети документ ovde

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Јединствена Руска странка (у даљем тексту: Странка) је политичка странка Руске националне мањине слободно и добровољно удружених грађана, основана ради остваривања политичких циљева демократским обликовањем политичке воље и учешћа на изборима, чије је деловање посебно усмерено на представљање и заступање интереса, заштиту и унапређење права припадника Руске националне мањине и свих грађана Републике Србије.

Члан 2.

Основни документ Странке је овај Статут којим се уређује и утврђује: назив и седиште Странке; симболи визуелног идентитета; изглед и садржина печата Странке и организационих јединица по територијалном принципу; програмски циљеви; услови и начин учлањивања и престанка чланства; права, обавезе и одговорности чланова; организација по територијалном принципу и унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања; заступање Странке; поступак за измене и допуне програма и статута и поступак доношења и измена других општих аката Странке; остваривање јавности рада; начин одлучивања о удруживању Странке у шире политичке савезе у земљи и иностранству и спајању Странке; начин финансирања Странке; начин обављања унутрашње контроле финансијског пословања; лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига Странке и лице овлашћено да контактира са надлежним органом; начин доношења одлуке о престанку рада; начин располагања имовином Странке у случају престанка, као и друга питања од значаја за рад и деловање Странке.

1. Назив и седиште

Члан 3.

Странка користи пун и скраћени назив. Пун назив странке је: ЈЕДИНСТВЕНА РУСКА СТРАНКА. Скраћени назив странке је: ЈРС. Странка стиче статус правног лица даном уписа у Регистар политичких странака.

Члан 4.

Седиште странке је у Новом Саду, Војвођанских бригада 17/4.

2. Симболи визуелног идентитета Странке

Члан 5.

Странка има обележја која чине застава и знак. Застава Странке је правоугаоног облика са три хоризонтална поља истих висина, одозго на доле, на левој половини заставе су црвена, плава и бела боја, на десној половини заставе су бела, плава и црвена боја, а у средини заставе налази се знак Странке. Знак Странке је округлог облика овичен црно-нарнџастом лентом. У средини круга налази се штит квадриран белим крстом тако да се на црвеној подлози у горњем левом пољу налази слово ‘‘Ј’’, у десном горњем пољу слово ‘‘Р’’, у доњем левом пољу слово ‘‘С’’ окренуто улево, а у доњем десном пољу слово ‘‘С’’ окренути удесно. Сва слова су исписана белом бојом. Испод штита се налази са леве стране Руска, а са десне стране Српска застава и исписан назив ЈЕДИНСТВЕНА РУСКА изнад, а СТРАНКА испод штита црном бојом на белој подлози.

3. Изглед и садржина печата Странке и организационих јединица по територијалном принципу

Члан 6.

Странка има печат округлог облика, у чијем средишту је уцртан знак Странке, а на чијем ободу је ћириличким писмом исписано ЈЕДИНСТВЕНА РУСКА СТРАНКА.
Организациона јединица по територијалном принципу може имати печат, који поред истог облика и садржине из става 1. овог члана, садржи назив територијалне организације на коју се односи.

4. Заступање Странке

Члан 7.

Странку заступа и представља Председник странке. Ако је Председник странке спречен да врши своју функцију, Странку може заступати и потпредседник Странке, по овлашћењу Председника странке.

5. Програмски циљеви

Члан 8.

Странка у свом деловању тежи да оствари следеће програмске циљеве:

 1. заступање и представљање интереса припадника Руске националне мањине и грађана наше државе, успостављање и јачање културних, привредних и економских веза и остваривања сарадње и међусобног разумевања и узајамног уважавања;
 2. поштовање зајемчених људских права и права националних мањина, посебно права припадника Руске националне мањине у Републици Србији, у складу са Уставом Републике Србије, међународним уговорима и другим међународноправним актима о људским правима;
 3. афирмација и неговање руског језика, писма, културе и очување националног идентитета;
 4. залагање за реформу образовног система, школску и студентску размену са Руском федерацијом, као и обострано разне видове стручног усавршавања;
 5. успостављање чвршћих односа припадника Руске националне мањине са народима и народностима са којима живе;
 6. динамичан и трајно одржив привредни и економски развој;
 7. подстицање развоја пољопривреде и побољшање услова живота на селу;
 8. активно учешће у одржавању и изградњи правне и социјално одговорне државе, стварању и јачању институција чијим радом се остварује интеграција и равноправни третман припадника Руске националне мањине у друштву, лакше добијање радних дозвола и нострификација диплома, као и лакше добијање дозвола за рад Срба у Руској федерацији;
 9. децентрализација и јачање локалних самоуправа и привлачење инвестиција из Русије и других држава;
 10. залагање за приступање наше земље Евроазијској економској унији (ЕЕУ) и економско савезништво са земљама БРИКС-а, као и сарадњу са Организацијом за колективну безбедност и сарадњу (ОДКБ);
 11. посебна брига и заштита деце и породице;
 12. заштита и очување животне средине.

6. Остваривање јавности рада

Члан 9.

Рад и деловање Странке су јавни. Јавност рада и деловање органа и чланства Странке остварује се кроз:

 1. организовање јавних скупова, трибина и округлих столова,
 2. сарадњу са медијима,
 3. интернет активности и
 4. на друге начине којима се успостављају односи са грађанима.

Странка је дужна да учини јавно доступним путем интернета Оснивачки акт, лично име заступника политичке Странке, Програм, Статут и друге опште акте Странке.

II УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА

1. Чланство

Члан 10.

Члан странке може постати сваки пунолетни држављанин Републике Србије који добровољно потпише приступницу, прихвати Програм и Статут странке и који није истовремено члан друге политичке организације. Статус почасног члана Странке може бити додељен појединцу због његовог изузетног залагања и доприноса у раду Странке. Одлуку о додели статуса почасног члана Странке доноси Главни одбор на образложени предлог Председништва странке.

2. Регистар и евиденција чланства

Члан 11.

Регистар и евиденција чланства води се у електронској форми. Евиденција о члановима сдржи: име и презиме члана, име једног родитеља, пребивалиште и адресу, јединствени матични број грађана, датум учлањивања и престанка чланства. Општински одбори Странке воде евиденцију чланства на свом подручју.

3. Права чланова

Члан 12.

Члан странке има право да:

 1. равноправно учествује у активностима Странке;
 2. слободно изражава своје мишљење у оквиру Странке;
 3. слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом, другим актима и основним програмским циљевима Странке;
 4. учествује у утврђивању и остваривању политике Странке;
 5. буде информисан о активностима Странке;
 6. бира и буде биран у све органе Странке;
 7. буде кандидат Странке на изборима за органе власти;
 8. остварује друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке.

4. Обавезе чланова

Члан 13.

Члан странке је дужан да:

 1. заступа и остварује програмске циљеве, политичке ставове и одлуке Странке;
 2. поштује Статут и одлуке органа Странке;
 3. ангажује се на очувању и унапређењу угледа Странке;
 4. у изборној кампањи се залаже за успех Странке на изборима;
 5. испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и општим актима Странке.

5. Одговорности чланова

Члан 14.

За поступке којима наноси штету угледу и интересима Странке, члан одговара политички и дисциплински. Члан странке који крши одредбе Статута и општих аката Странке, програмска начела и циљеве Странке или не спроводи одлуке органа Странке, подлеже дисциплинској одговорности. Против њега се спроводи дисциплински поступак и изричу се дисциплинске мере. Изузетно, када члан својим деловањем наноси ненадокнадиву штету Странци, надлежни орган може изрећи дисциплинску меру и без спровођења дисциплинског поступка.

6. Престанак чланства

Члан 15.

Чланство у Странци престаје:

 1. добровољним иступањем из Странке писменим обавештењем члана надлежном органу Странке о престанку чланства;
 2. учлањењем у другу политичку странку и
 3. искључењем из Странке.

III ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ПРИНЦИПУ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА, ОРГАНИ, ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА, САСТАВ, НАЧИН ИЗБОРА И ОПОЗИВА, ТРАЈАЊЕ МАНДАТА И НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА

Члан 16.

Органи Странке утврђени овим Статутом су:

 1. Скупштина;
 2. Главни одбор;
 3. Председник;
 4. Председништво;
 5. Статутарна комисија и
 6. Надзорни одбор.

1. СКУПШТИНА

Члан 17.

Скупштина је највиши статутарни и изборни орган Странке. Скупштина може бити редовна и ванредна. Редовна Скупштина је изборна, а ванредна може бити изборна или тематска. Редовна Скупштина одржава се сваке четврте календарске године. Чланови редовне Скупштине имају мандат до следеће изборне Скупштине. Скупштина пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине укупног броја чланова Скупштине. Одлуке се доносе већином присутних чланова Скупштине.

Састав Скупштине

Члан 18.

Скупштину странке чине:

 1. председник странке;
 2. потпредседници странке;
 3. посланици;
 4. председници покрајинских, окружних, градских и општинских одбора и
 5. представници градских и општинских општинских одбора, изабрани у том својству. Одлуку о броју и начину избора чланова Скупштине ЈРС које кандидују градски и општински одбори, доноси Главни одбор странке. Раду Скупштине могу присуствовати и гости Скупштине, о чему одлуку доноси Главни одбор, али без права одлучивања. Мандат чланова Скупштине траје 4 године.

Надлежност Скупштине

Члан 19.

Скупштина Странке:

 1. доноси Статут и Програм странке, те њихове измене и допуне;
 2. утврђује опште смернице политичког деловања Странке;
 3. доноси одлуку о удруживању Странке у шире политичке савезе у земљи и иностранству, као и о спајању Странке са другим политичким странкама;
 4. доноси одлуке и друге акте из своје надлежности;
 5. бира и разрешава Председника странке, председеника и чланове Статутарне комисије и председника и чланове Надзорног одбора;
 6. разматра и усваја извештај о раду Председника странке, Главног одбора, Статутарне комисије и Надзорног одбора,
 7. доноси акт којим се уређује начин рада Скупштине.

Скупштина може поједине послове из своје надлежности да повери другим органима Странке.

Сазивање Скупштине

Члан 20.

Редовну Скупштину сазива Председник странке.

Ванредну Скупштину сазива Председник странке, а иницирање заказивања Ванредне скупштине може учинити најмање једна половина чланова Скупштине странке. У случају да иницијатива за сазивање Ванредне скупштине из става 2. овог члана не добије потребну већину гласова, таква иницијатива се не може поново покренути пре протека рока од 6 месеци од дана неприхваћања претходне иницијативе.

Одлучивање у Скупштини

Члан 21.

Скупштина може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја чланова. Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова. Већина гласова од укупног броја чланова потребна је за доношење одлуке о промени Програма и Статута странке и одлуке о опозиву Председника странке.

Члан 22.

Седницом Скупштине председава Председник странке. Ако је Председник странке спречен да врши своју функцију, седницом Скупштине председава потпредседник странке кога за то власти Председник странке. Вођење седнице, гласање на седници Скупштине и остала питања која нису уређена Статутом, уређују се актом којим се дефинише рад Скупштине и осталим актима Странке.

2. ГЛАВНИ ОДБОР

Члан 23.

Главни одбор је највиши орган одлучивања у Странци између две седнице Скупштине.

Састав Главног одбора

Члан 24.

Главни одбор странке чине: - председник странке,

 • потпредседници странке,
 • чланови Председништва странке
 • председници или повереници покрајинских окружних, градских и општинских одбора и
 • посланици.

Председник странке је по функцији председник Главног одбора, а потпредседници странке су по функцији потпредседници Главног одбора. Мандат чланова Главног одбора траје 4 године. Главни одбор доноси пословник о свом раду.

Начин одлучивања Главног одбора

Члан 25.

Главни одбор странке доноси одлуке из своје надлежности на седницама и на друге начине утврђене Пословником Главног одбора. Седница Главног одбора може да се одржи ако је на њој присутно више од половине чланова Главног одбора. Главни одбор доноси одлуке већином од присутних чланова, осим ако Статутом или општим актима Странке није предвиђено другачије. Одлуке које доноси Главни одбор су коначне. Вођење седнице, гласање на седници Главног одбора и остала питања која нису уређена Статутом, уређују се актом којим се дефинише рад Главног одбора и осталим актима Странке.

Надлежност Главног одбора

Члан 26.

Главни одбор:

 1. утврђује политику Странке,
 2. припрема седнице и спроводи одлуке Скупштине,
 3. утврђује предлог Програма и Статута странке, као и њихове измене и допуне,
 4. на предлог председника Странке доноси изборни Програм странке, одлучује о учешћу на изборима на свим нивоима и одлучује о предизборним и постизборним коалицијама на републичком и покрајинском нивоу,
 5. бира и разрешава на предлог Председниока странке потпредседнике, секретара и кооптира чланове Председништва странке,
 6. именује шефа Изборног штаба,
 7. анализира и оцењује резултате избора,
 8. утврђује изборну листу за избор народних посланика,
 9. разматра и усваја годишњи извештај Председника странке о раду Странке,
 10. разматра и усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања,
 11. доноси акт којим се уређује начин рада Главног одбора,
 12. обавља и друге послове у складу са овим статутом и општим актима Странке. Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да повери другим органима Странке.

3. ПРЕДСЕДНИК

Надлежност председника

Члан 27.

Председник странке:

 1. представља и заступа Странку;
 2. непосредно спроводи политику Странке у складу са Програмом и Статутом странке, те одлукама и другим општим актима Скупштине и одлукама Главног одбора, конкретним политичким деловањем;
 3. сазива и води или овлашћује једног од својих потпредседника за вођење седница Главног одбора, те потписује акте Главног одбора странке;
 4. предлаже Главном одбору избор и разрешење потпредседника, секретара и кооптирање чланова Председништва странке;
 5. именује и разрешава портпарола странке;
 6. предлаже Главном одбору именовање и разрешење чланова и руководилаца саветодавних и радних тела Странке;
 7. предлаже и даје на разматрање и усвајање Главном одбору предлог посланичке листе;
 8. предлаже и даје на усвајање Главном одбору састав посланичког клуба;
 9. надзире спровођење одлука и других аката надлежних органа Странке, те надлежним органима Странке предлаже мере у случају њиховог непоштовања или неспровођења;
 10. сазива радне седнице органа Странке било којег организационог нивоа у случају када оцени да је то потребно ради усклађивања политике Странке или ради превладавања насталих проблема у раду појединих органа Странке;
 11. обавља и друге послове утврђене овим Статутом.

Избор председника

Члан 28.

Председника странке бира Скупштина, по правилу, тајним гласањем. Скупштина може да одлучи да избор председника обави јавним гласањем. Кандидата за председника странке предлаже најмање једна терћина градских и општинских одбора. Председник странке, на мандатни период од четири године, постаје кандидат који добије натполовичну већину гласова верификованих чланова Скупштине. Ако ниједан од више предложених кандидата не добије већину гласова у првом кругу избора, спроводи се други круг избора у који улазе два кандидата који су у првом изборном кругу освојили највише гласова. У другом кругу изабран је кандидат са већим бројем добијених гласова присутних чланова Скупштине. Ако Председник странке престане да врши своју функцију током трајања свог мандата, Главни одбор именује вршиоца дужности Председника странке из редова тог органа до истека редовног мандата Председника странке, односно до прве следеће Скупштине.

Престанак функције председника

Члан 29.

Функција Председника странке престаје:

 • оставком или
 • ускраћивањем поверења од стране Скупштине странке. Иницијативу за ускраћивање поверења може покренути једна половиа чланова Главног одбора. Иницијатива се сматра потврђеном када за њу гласа већина од укупног броја чланова Главног одбора. У случају да Главни одбор потврди иницијативу о питању поверења Председнику странке, Главни одбор заказује ванредну Скупштину, са искључиво том тачком дневног реда у року, не краћем од 30 дана ни дужем од 60 дана, од дана потврђивања иницијативе о преиспитивању поверења. Сматра се изгласаним неповерење Председнику странке уколико на гласању за неповерење гласа већина укупног броја чланова Скупштине.

Потпредседник

Члан 30.

Странка има најмање три потпредседника који:

 • заједно са Председником спроводе политику Странке, у складу са Програмом и Статутом странке и одлукама осталих органа Странке;
 • координирају рад органа Странке на свим нивоима;
 • у договору са Председником странке обављају поверене им послове на унапређењу рада и укупне ефикасности Странке;
 • по овлашћењу Председника, председавају органима Странке те заступају и представљају Странку;
 • обављају и друге поверене им послове од стране Председника и Главног одбора Странке.

Члан 31.

Потпредседнике странке, по предлогу Председника, бира Главни одбор странке, јавним гласањем, већином од укупног броја чланова Главног одбора, на мандатни период од четири године. Ако потпредседник странке престане вршити своју функцију током трајања свог мандата, на предлог Председника странке, Главни одбор бира новог потпредседника сранке.

4. ПРЕДСЕДНИШТВО

Члан 32.

Председништво странке је оперативно–политички орган Странке који редовно заседа, анализира актуелну политичку ситуацију, заузима опште политичке ставове и обавља друге послове неопходне за континуирано функционисање Странке, у складу са Статутом и општим актима Странке.

Члан 33.

Председништво странке:

 1. припрема седнице и спроводи одлуке Главног одбора,
 2. обавља послове које му повери Главни одбор и Председник странке,
 3. контролише рад представника странке у власти,
 4. поставља и разрешава председенике (поверенике) окружних одбора,
 5. суспендује рад покрајинских, окружних, градских или општинских одбора,
 6. доноси акт којим се уређује рад Председништва,
 7. обавља друге послове у складу са Статутоим и општим актима Странке.

Састав Председништва

Члан 34.

Председништво странке чине: - председник странке;

 • потпредседници странке;
 • председници покрајинских одбора;
 • председник Статутарне комисије;
 • председник Надзорног одбора и
 • секретар странке. На предлог Председника странке Главни одбор може кооптирати нове чланове.

Сазивање и рад Председништва

Члан 35.

Радом Председништва руководи Председник странке, а у случају његовог одсуства потпредседник странке кога за то овласти Председник странке. Седница Председништва може да се одржи ако на њој присуствује више од половине чланова Председништва. Председништво доноси одлуке већином од присутних чланова, по правилу јавним гласањем. Сазивање и вођење седнице, гласање на седници Председништва, као и остала питања која нису утврђена Статутом уређују се актом којим се дефинише рад Председништва и другим актима Странке.

5. СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Члан 36.

Статутарна комисија има председника и четири члана које бира и разрешава Скупштина на предлог председника странке. Чланови Статутарне комисије су, по правилу, правне струке. Члану Статутарне комисије мандат траје четири године.

Члан 37.

Статутарна комисија:

 1. тумачи Статут и друга општа акта Странке;
 2. даје мишљење о предлозима измена и допуна Статута, као и о свим другим општим актима;
 3. одлучује о усклађености одлука органа Странке са Статутом и законом;
 4. решава сукоб надлежности органа у Странци, када Статутом није другачије одређено;
 5. доноси Пословник о свом раду. Тумачење Статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тела и чланове Странке.

6. НАЗОРНИ ОДБОР

Члан 38.

Надзорни одбор је контролно–надзорни орган Странке. Надзорни одбор чине председник и четири члана које бира и разрешава Скупштина странке. Надорни одбор обавља унутрашњу контролу финансијског пословања Странке. Члану Надзорног одбора мандат траје четири године.

IV ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 39.

Странка је организована по територијалном принципу. Организацију Странке чине општинска, градска, окружна и покрајинска организација. Странка може имати и организације основане у иностранству.

Општински и градски одбор

Члан 40.

Општински и градски одбор су органи Странке који се формирају ради спровођења политике Странке на територији општине, односно града. Седиште општинског одбора је на територији општине, односно града. Општински одбор има најмање девет, а градски одбор најмање петнаест чланова. Општински одбор:

 1. организује рад Странке на својој територији,
 2. води политику Странке на својој територији,
 3. спроводи одлуке виших органа Странке,
 4. решава о пријему у чланство,
 5. води евиденцију чланова са своје територије,
 6. на предлог председника општинског одбора бира и опозива потпредседнике, секретара и кооптира нове чланове општинског одбора,
 7. бира и опозива изабране чланове општинског одбора,
 8. одлучује о потреби формирања и броју месних одбора,
 9. именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији,
 10. предлаже кандидате за посланике у републичкој и покрајинској скупштини,
 11. предлаже кандидата за председника општине, односно градоначелника,
 12. утврђује листу кандидата за одборнике у скупштини општине, односно града,
 13. одлучује о коалицијама на локалном нивоу, уз сагласност Председника странке,
 14. обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке. Одредбе овог члана које се односе на општинске одборе примењују се и на градске одборе.

Члан 41.

Општински одбор чине чланови по функцији и изабрани чланови. Чланови по функцији су председник, потпредседници и секретар општинског одбора, одборници у локалној скупштини и председници (повереници) месних одбора који се налазе на подручју општинског одбора. Изабране чланове бира изборна скупштина већином гласова од присутних чланова изборне скупштине. Мандат изабраним члановима општинског одбора траје четири године. Председника општинског одбора бира изборна скупштина општинског одбора. Мандат председника општинског одбора траје четири године. Председнику општинског одбора функција престаје истеком мандата, оставком, престанком чланства у Странци, разрешењем од стране Председника странке или Председништва странке. Потпредседника и секретара општинског одбора бира општински одбор на предлог председника општинског одбора, већином гласова од укупног броја чланова општинског одбора. Мандат потпредседника и секретара општинског одбора траје четири године. Потпредседнику и секретару општинског одбора функција престаје истеком мандата, оставком, престанком чланства у Странци или опозивом од стране општинског одбора. Општински одбор може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја чланова општинског одбора. Општински одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова општинског одбора. Већином од укупног броја чланова општинског одбора доносе се одлуке о избору и опозиву потпредседника, секретара, као и одлуке о кандидатима за председнике општина, градоначелнике и одборнике у локалној скупштини. Одредбе овог члана које се односе на општинске одборе примењују се и на градске одборе.

Окружни одбор

Члан 42.

Окружни одбор је орган Странке који се формира ради спровођења политике Странке на територији управног округа. Седиште окружног одбора је у седишту управног округа. Окружни одбор чине сви председници (повереници) општинских и градских одбора који се налазе на подручју окружног одбора. Председништво странке поставља кординаторе за рад окружних одора.

Покрајински одбор

Члан 43.

Покрајински одбор је највиши политички орган Странке на територији покрајине.

Покрајински одбор чине:

 1. председник покрајинског одбора;
 2. потпредседници покрајинског одбора;
 3. председници градских и општинских одбора са територије покрајине;
 4. носиоци највиших функција покрајинске и локалне власти;
 5. носиоци највиших републичких функција.

Надлежност покрајинског одбора

Члан 44.

Покрајински одбор:

 1. води политику Странке на својој територији;
 2. спроводи одлуке Странке на својој територији;
 3. утврђује изборну листу за избор покрајинских посланика.

Покрајински одбор чине чланови по функцији и изабрани чланови. Чланови по функцији су председник, потпредседници и секретар покрајинског одбора, посланици у покрајинској скупштини и председници (повереници) општинских одбора који се налазе на територији покрајине. Изабране чланове бира покрајинска изборна скупштина већином гласова од присутних чланова изборне скупштине. Мандат изабраним члановима покрајинског одбора траје четири године. Председника покрајинског одбора бира изборна скупштина покрајинског одбора. Мандат председника покрајинског одбора траје четири године. Председнику покрајинског одбора функција престаје истеком мандата, оставком, престанком чланства у Странци, разрешењем од стране Председника странке или Председништва странке. Потпредседника и секретара покрајинског одбора бира Покрајински одбор на предлог председника покрајинског одбора, већином гласова од укупног броја чланова Покрајинског одбора. Мандат потпредседника и секретара покрајинског одбора траје четири године. Потпредседнику и секретару покрајинског одбора функција престаје истеком мандата, оставком, престанком чланства у Странци или опозивом од стране Покрајинског одбора. Покрајински одбор може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја чланова покрајинског одбора. Покрајински одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова покрајинског одбора. Већином од укупног броја чланова покрајинског одбора доносе се одлуке о избору и опозиву потпредседника, секретара, као и одлука о кандидатима за посланике у покрајинској скупштини.

Председник покрајинског одбора

Члан 45.

Председник покрајинског одбора:

 1. сазива седнице покрајинског одбора и њима председава;
 2. представља покрајински одбор на подручју покрајине, према трећим лицима;
 3. координира рад покрајинских органа Странке;
 4. врши друге послове које му повере Скупштина, Главни одбор или Председник странке.

Посебни порганизациони облици Странке

Омладина Странке

Члан 46.

У саставу Странке, а у складу са програмским циљевима Странке, формира се организација младих чланова од 18 до 28 година старости. Назив, унутрашње уређење, састав органа, надлежност њиховог рада и деловања и друга питања од значаја за рад младих у странци уређују се правилима о раду младих које доноси Главни одбор странке.

Остале организације и радна тела

Члан 47.

У саставу странке могу се оснивати и друге организације, клубови, одбори и друга радна тела/клуб привредника, пензионера, актив жена и сл. На организације и радна тела из претходног става овог члана применит ће се одговарајуће одредбе члана 46. овог Статута.

Секретар странке

Члан 48.

Секретара странке бира Главни одбор на предлог Председника странке. Секретар руководи радом администрације, одговаран је за финансијско пословање Странке, а обавља и друге поверене му послове од стране Главног одбора и Председника странке. Мандат секретара траје 4 године. Функција секретара престаје оставком или разрешењем.

Пoсланички клубови и одборничке групе

Члан 49.

Посланици у Скупштини Републике Србије и покрајинским скупштинама као и одборници у градским скупштинама и скупштинама општина ради усклађеног и што квалитетнијег политичког наступа, оснивају посланичке клубове, односно одборничке групе. Посланичкежи клубови и одборничке групе се оснивају пре прве конститутивне седнице Скупштине Републике Србије, покрајинских и градских скупштина или скупштина општина.

Председник странке, председници покрајинских, градских и општинског одбора по правилу присуствују свим седницама посланичких клубова, односно одборничких група.

V НАЧИН ФИНАНСИРАЊА, СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА СТРАНКЕ, ЛИЦА ОДГОВОРНА ЗА ПОСЛОВАЊЕ, ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА, ВОЂЕЊЕ КЊИГА И КОНТАКТ СА НАДЛЕЖНИМ ОРГАНОМ И НАЧИН ОБАВЉАЊА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Члан 50.

Странка стиче средства из:

 1. чланарине,
 2. добровољних прилога,
 3. поклона, завештања и легата,
 4. буџета,
 5. других извора у складу са законом.

Члан 51.

Имовина Странке је недељива и њоме располаже и управља Председник странке. Непокретности које улазе у имовину Странке уписују се у јавне књиге.
Странка води своје финансијско–материјално пословање преко текућег рачуна у складу са законом. Странка води књиговодство о својим приходима и расходима. За финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и за остваривање контакта са надлежним органом одговоран је Председник странке.

Члан 52.

За обављање унутрашње контроле финансијског пословања Странке задужен је Надзорни одбор. Начин вршења контроле дефинисан је чланом 38. овог Статута.

VI ДОНОШЕЊЕ, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА, СТАТУТА И ОПШТИХ АКАТА

Члан 53.

Предлог измена и допуна односно предлог новог Статута странке могу дати:

 • Главни одбор,
 • Председник странке,
 • Статутарна комисија или
 • најмање три општинска одбора Странке. О предлозима измене и допуне Статута одлучује Скупштина, након прибављеног мишљења Статутарне комисије.

Поступак за доношење Програма, као и измене и допуне Програма, врше се на исти начин и по поступку предвиђеним за Статут.

Члан 54.

Питања која нису дефинисана овим Статутом уређују се осталим актима Странке. Остала акта Странке доносе органи Странке у складу са својим надлежностима. Пословник о раду доноси онај орган Странке чији се рад пословником уређује. Правилнике и друге акте Странке доноси Председништво, изузев кад је Статутом прописано да акт доноси други орган Странке. Нацрте аката Странке припрема Статутарна комисија. Акти Странке доносе се већином гласова присутних чланова тела или органа који их доноси, изузев када је Статутом другачије предвиђено. Измене и допуне аката Странке припремају се и доносе на начин и по поступку прописаном за доношење аката Странке.

VII ПРЕСТАНАК РАДА, МИРОВАЊЕ И ОБНОВА ДЕЛАТНОСТИ И НАЧИН РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ СТРАНКЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДА

Члан 55.

Одлуку о престанку рада, мировању и обнови делатности Странке доноси Главни одбор, на предлог Председника странке. У случају престанка рада Странке, о начину располагања њеном имовином одлучује Главни одбор странке.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Овлашћује се Статутарна комисија да у поступку регистрације странке изврши потребне правно-техничке редакције Статута.

Члан 57.

Први избор органа Странке: Председника, председника и чланова Статутарне комисије, председника и чланове Надзорног одбора врши Оснивачка скупштина. Оснивачку скупштину сазива Иницијативни одбор и предлаже дневни ред. Оснивачком скупштином председава Радно председништво које чине председник и четири члана. Кандидате за избор органа из става 1. овог члана предлаже Иницијативни одбор. Оснивачку скупштину чине делегати које предлаже Иницијативни одбор поштујући родну, старосну и територијалну заступљеност потписника прелиминарне приступнице. На Оснивачкој скупштини одлуке се доносе већином од присутних оснивача Странке. Чланови Иницијативног одбора су лица која су писмено изразила вољу да подрже оснивање Странке и која су суделовала у припреми Оснивачке скупштине, прикупљању потписа за оснивање Странке и у припремању аката и Програма странке. Органи странке из става 1. овог члана бирају се на време, са надлежностима и у саставу који је одређен овим Статутом.

Члан 58.

Сазивање и ток Оснивачке скупштине уређују се Пословником о раду Оснивачке скупштине.

Члан 59.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења.